Chúng tôi gọi nó là chất set hay online của diễn viên japanse